Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมระดมความคิดเห็น "การขับเคลื่อนตามแนวทางการปฏิรูปบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย”เพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมระดมความคิดเห็น "การขับเคลื่อนตามแนวทางการปฏิรูปบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย”เพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมระดมความคิดเห็น "การขับเคลื่อนตามแนวทางการปฏิรูปบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย”เพื่อรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 
ในการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทรัพยากรแร่ของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนา 
             โดยวันนี้ (11 มกราคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
             การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 400 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ และผู้ประกอบการด้านการสำรวจแร่และทำเหมืองแร่ ผู้ใช้ประโยชน์ ผู้แทนองค์กรอิสระ องค์กรเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแร่ และสถาบัน ศึกษาวิจัย ร่วมระดมความคิดเห็น โดยในการประชุม แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
             ช่วงเช้า การบรรยายเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ บรรยายโดย กรมทรัพยากรธรณี , การบรรยาย เรื่อง ธรรมาภิบาลกับร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.... และกรอบแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย บรรยายโดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
             ช่วงบ่าย การเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทยด้านอนุรักษ์และการพัฒนาแร่” โดยมีผู้เสวนา ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษาด้านการสำรวจและทำเหมืองแร่ ผู้แทนองค์กรอิสระ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากทรัพยากรแร่

แกลเลอรี่