ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้(วันที่ 20 มกราคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมระดับประเทศ "(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap)” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน การประชุม และผู้บริหารระดับสูงร่วมงาน ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้(วันที่ 20 มกราคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมระดับประเทศ "(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap)” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน การประชุม และผู้บริหารระดับสูงร่วมงาน ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     วันนี้(วันที่ 20 มกราคม 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมระดับประเทศ "(ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap)” โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน การประชุม และผู้บริหารระดับสูงร่วมงาน ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Global Green Growth Institute: GGGI) จัดการประชุมฯ โดยวัตถุประสงค์มีดังนี้
          1) เพื่อเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาพลังงานและขนส่ง สาขาการจัดการของเสีย และสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 
          2) เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
     ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุมฯซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจ ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเชิงสัญลักษณ์ เป็นการแสดงถึงจุดเริ่มต้นที่ดีในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 300 คน นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการโดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละองค์กร ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทั่วไป

แกลเลอรี่