Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 16 ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ที่ดี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลา 20 วัน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 16 ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ที่ดี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลา 20 วัน

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 16 ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการยุคใหม่ที่ดี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลา 20 วัน 
            โดยในวันนี้ (27 มกราคม 2560) ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องยึดหลัก 3 ประการ คือ 1) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อความเป็นมนุษย์ 2) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และ 3) ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมือง 
             นอกจากนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับฟังในโอกาสนี้ด้วย 
             การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 รวมระยะเวลา 20 วัน มีข้าราชการที่บรรจุให้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำนวน 130 คน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) จำนวน 9 คน, กรมป่าไม้ จำนวน 10 คน, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 27 คน, กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 6 คน, กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 36 คน, กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 3 คน, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 17 คน, กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 6 คน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 คน, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 คน 
            สำหรับรูปแบบการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
             - การรับฟังบรรยายจากวิทยากรภาคราชการ ภาคประชาชน และพระอาจารย์ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
             - การทำกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ / กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเครือข่าย / กิจกรรมฝึกอบรมภาคสนาม ณ ค่ายธนะรัชต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
            - การศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยทราย , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี , ศึกษาประวัติศาสตร์และความจงรักภักดีเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ณ อุทยานราชภักดิ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แกลเลอรี่