ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) หลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ประสานงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบเสื้อชูชีพและกล้าไม้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากนั้นนำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ลงเรือร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณปากอ่าวปากนคร อีกด้วย จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ 8 จังหวัด ทางภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ทำให้ทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ ถูกกระแสน้ำพัดไหลลงสู่แม่น้ำ คูคลอง และไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

​           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) หลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ประสานงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบเสื้อชูชีพและกล้าไม้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากนั้นนำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ลงเรือร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณปากอ่าวปากนคร อีกด้วย จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ 8 จังหวัด ทางภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ทำให้ทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ ถูกกระแสน้ำพัดไหลลงสู่แม่น้ำ คูคลอง และไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day) หลังเกิดอุทกภัยในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์ประสานงานฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งมอบเสื้อชูชีพและกล้าไม้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากนั้นนำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ ลงเรือร่วมเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณปากอ่าวปากนคร อีกด้วย จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่ 8 จังหวัด ทางภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ทำให้ทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ ถูกกระแสน้ำพัดไหลลงสู่แม่น้ำ คูคลอง และไหลลงสู่ทะเล ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ  
        โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังเกิดอุทกภัย (Big Cleaning Day) ขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมประกอบด้วย การล้างทำความสะอาดในเขตชุมชน กวาดและเก็บขยะในพื้นที่เทศบาลปากนคร การทำซั้งบ้านปลาทดแทนของเก่าที่ชำรุด ฟื้นฟูบ้านปู (ธนาคารปู) รวมถึงการล้างบ่อบาดาล 
         นอกจากนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ให้การสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ โดยมอบหมายให้ดูแลเรื่องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะสั้นและระยะยาว โดยเริ่มตั้งแต่น้ำเริ่มลด ดำเนินการเก็บขยะในพื้นที่ เป่าล้างบ่อบาดาล ศึกษาเส้นทางน้ำและขยะในทะเล รวมทั้งการพังทลายของป่าชายเลนในภาพรวมด้วย โดยกำลังส่วนหนึ่งที่นำมาเสริมมาจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หมุนเวียนเข้ามาช่วยดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาระยะสั้น สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้มีการประสานงานกับนายกเทศมนตรีในเรื่องของปัญหาน้ำไม่สะอาด น้ำดื่มไม่เพียงพอ เรื่องที่อยู่อาศัย ที่ทำกินยังไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย เรื่องการพังทลายของป่าชายเลน การฟื้นฟูป่าไม้ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นผู้ประสานงานในการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป

แกลเลอรี่