ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของประเทศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการน้ำใหม่ทั้งระบบให้ครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ำ รวมถึงในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน และสิ่งสำคัญคือต้องหาแนวทางบูรณาการข้อมูลน้ำที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นข้อมูลเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศ ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของประเทศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการน้ำใหม่ทั้งระบบให้ครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ำ รวมถึงในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน และสิ่งสำคัญคือต้องหาแนวทางบูรณาการข้อมูลน้ำที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นข้อมูลเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศ ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ

            วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบของประเทศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการน้ำใหม่ทั้งระบบให้ครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ำ รวมถึงในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน และสิ่งสำคัญคือต้องหาแนวทางบูรณาการข้อมูลน้ำที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นข้อมูลเดียวกันและมีความเป็นเอกภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดให้ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศ ทั้งน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และการรักษาระบบนิเวศ 
            ในการตรวจเยี่ยมศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรมทรัพยากรน้ำร่วมให้การต้อนรับ 
            จากมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 "เห็นชอบในหลักการให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ เพื่อให้มีศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว” 
           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ จึงมีแผนพัฒนาศูนย์เมขลาเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดจากน้ำ และรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจะพัฒนาระบบแผนที่ GIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 โดยพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นเอกภาพ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรัฐบาลสามารถมีทางเลือกในการตัดสิน สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งจากทรัพยากรที่ศูนย์เมขลามีอยู่ในปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติได้ทันที โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก 35 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแบบจำลองของลุ่มน้ำยมภายในเดือนมิถุนายน 2560 และมีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบในส่วนต่างๆ และขยายผลให้มีแบบจำลองสนับสนุนการตัดสินใจครบทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ภายในพฤษภาคม 2561 เพื่อให้มีข้อมูลและระบบตัดสินใจที่เป็นเอกภาพสำหรับการจัดการน้ำของประเทศครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ น้ำท่วม จัดสรรน้ำ ติดตามคุณภาพน้ำ ภัยพิบัติ และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น 
         อนึ่ง ศูนย์เมขลา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีภารกิจเพื่อติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ คาดการสถานการณ์น้ำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เสนอแนะแนวทางแก้ไขวิกฤติน้ำให้กับผู้บริหาร รวมถึงรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ให้แก่ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการเตือนภัยให้แก่ประชาชน

แกลเลอรี่