Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการตอบรับกระแสสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการตอบรับกระแสสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

         วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทันต่อเหตุการณ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจและการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องรวดเร็ว กระชับ ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการตอบรับกระแสสื่อประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ในยุคดิจิตอล โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

แกลเลอรี่