ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับ นายชิจิโมโมโตะ กาจิฮาระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนของอาเซียนและการดำเนินการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับ นายชิจิโมโมโตะ กาจิฮาระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนของอาเซียนและการดำเนินการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

          วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับ นายชิจิโมโมโตะ กาจิฮาระ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความก้าวหน้าการดำเนินงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนของอาเซียนและการดำเนินการที่มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
        โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและกระทรวงต่าง ๆ ร่วมในองค์ประกอบและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ๕ เป้าหมาย อีกทั้งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการบรูณาการแผนต่าง ๆ ที่กำหนดประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ รวมถึงกำหนดนโยบายและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยินดีดำเนินความร่วมมือสนับสนุนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะ การใช้หลัก 3R (ลดใช้ ใช้ซ้ำ แปรใช้ใหม่) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความพร้อมและยินดีในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมการจัดการขยะ 3R ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะมีการพิจารณาความตกลงร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศเป็นลำดับต่อไป

แกลเลอรี่