ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตามที่ได้ปรากฎข่าว ตาม Social Media เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าได้พบว่ามีขยะเกิดขึ้น บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น พื้นที่ อบต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยเป็นขยะเศษไม้ และซากอวน (ซึ่งขณะนี้ ทางอบต.สะพลี ได้ดำเนินการกำจัดไปแล้ว) และอีกจุดที่พบ คืออยู่กลางทะเล (ที่มีขนาดใหญ่) ห่างจากชายฝั่ง ประมาณ 30-40 กม. ทั้งนี้ใน Social Media ก็ยังมีข้อสอบถามว่า รัฐบาล มีแนวทางจะแก้ไข อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นั้น

ตามที่ได้ปรากฎข่าว ตาม Social Media เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าได้พบว่ามีขยะเกิดขึ้น บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น พื้นที่ อบต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยเป็นขยะเศษไม้ และซากอวน (ซึ่งขณะนี้ ทางอบต.สะพลี ได้ดำเนินการกำจัดไปแล้ว) และอีกจุดที่พบ คืออยู่กลางทะเล (ที่มีขนาดใหญ่) ห่างจากชายฝั่ง ประมาณ 30-40 กม. ทั้งนี้ใน Social Media ก็ยังมีข้อสอบถามว่า รัฐบาล มีแนวทางจะแก้ไข อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นั้น

          ตามที่ได้ปรากฎข่าว ตาม Social Media เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าได้พบว่ามีขยะเกิดขึ้น บริเวณชายหาดทุ่งวัวแล่น พื้นที่ อบต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร โดยเป็นขยะเศษไม้ และซากอวน (ซึ่งขณะนี้ ทางอบต.สะพลี ได้ดำเนินการกำจัดไปแล้ว) และอีกจุดที่พบ คืออยู่กลางทะเล (ที่มีขนาดใหญ่) ห่างจากชายฝั่ง ประมาณ 30-40 กม. ทั้งนี้ใน Social Media ก็ยังมีข้อสอบถามว่า รัฐบาล มีแนวทางจะแก้ไข อย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น นั้น
 
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอเรียนถึงการดำเนินการและแนวทางการแก้ไขเพื่อโปรดทราบ โดยขอชี้แจงและแยกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย
               ระยะที่ 1. เป็นระยะเร่งด่วน โดยทาง ทส. ได้ดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งจากทาง จ.ชุมพร (โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด) ดังนี้
                         1.1) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้ง โดยให้ หน่วยงาน ในสังกัดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ คือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) ให้ไปร่วมกับ จ.ชุมพร และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (เนื่องจาก ณ.ขณะนี้ ขยะได้ไหลลอยเข้าพื้นที่ จ.ประจวบฯ) ในการแก้ไขปัญหา
                         1.2) จากการประสานงานกับทางทหารเรือ ผลการบินของเครื่องบินทหารเรือ โดย พลเรือโท สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้บินสำรวจ พบขยะบริเวณเกาะทะลุ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และผลการสำรวจ ของทหารเรือ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ส่งเรือของ ทช. ขนาดใหญ่ 80 ฟุต จำนวน 4 ลำ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือกับ "สมาคมประมง" ได้นำเรือประมง 10 ลำ และเรือนำเที่ยว 2 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ของ ทส. และชุมชนชาวประมง กว่า 40 นาย เร่งออกไปกำจัดขยะยังจุดพบขยะบริเวณกลางทะเล
                         1.3) ทช.ได้ส่ง รองอธิบดี ทช.(นายโสภณฯ) ไปบัญชาการในพื้นที่ โดย ประชุม/หารือ แนวทางกำจัดขยะ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                         1.4) ช่วงบ่าย ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บังคับกองบินที่ 5 ในการใช้ เฮลิคอปเตอร์ ขึ้นบินสำรวจ บริเวณเกาะทะลุ จ.ประจวบฯ (ที่พบกลุ่มขยะ) เพื่อจะทราบปริมาณ และทิศทางการไหลของขยะ เพื่อวางแผนในการดำเนินการในการแจ้ง เรือ ที่ออกไปกำจัดขยะ
                         1.5) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ก็ได้ประสานกับ GISDA เพื่อตรวจสอบทิศทางการเคลื่อนตัวของขยะ (โดยใช้ดาวเทียม) เพื่อแจ้งทาง เรือ รับทราบ อีกทางหนึ่ง (เพื่อให้เรือได้ไปถึงจุดขยะด้วยความรวดเร็ว)
                         1.6) คาดการณ์ว่า เรือทั้งหมดจะไปถึงจุดพบขยะ ในเวลาประมาณ 18.00น. และจะดำเนินการเก็บกู้ขยะทั้งหมดใส่เรือ และนำเข้าฝั่งเพื่อไปกำจัดตามหลักวิชาการ ฯ ที่ถูกต้อง โดยด่วนต่อไป
 
               ระยะที่ 2. แก้ไขปัญหาในระยะยาว ดังนี้
                         2.1) ทส. ได้มีแผนแม่บทการบริหารขยะมูลฝอยของประเทศ ซึ่งเน้นให้ชุมชน ท้องถิ่นทุกแห่งจัดการขยะลดลงอย่างน้อย 5% ภายใน ปี 2560 (แผนแม่บทฯ ปี 2559 - 2564) ซึ่ง ได้มีแผนการจัดการและบริหารขยะทางทะเล ไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ จะมี คณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (โดยมีรองนายกฯ ประวิตรฯ เป็นประธาน) กำกับอยู่
                         2.2) นอกจากแผนแม่บท ดังกล่าว แล้ว ทส.จะได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง จังหวัด ท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนชายฝั่ง เพื่อบูรณาการร่วมกันจัดทำแผนแม่บท/แผนปฏิบัติงานเฉพาะแห่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับชาติต่อไป
                         2.3) นอกจากนี้ เพื่อจัดการลดและบรรเทาผลกระทบจากขยะทะเลในระยะยาวอย่างยั่งยืน ฝ่ายวิชาการและเครือข่ายนักอนุรักษ์มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรมีมาตรการลดปริมาณขยะพลาสติคในทะเล (ซึ่งเป็นภัยคุกคามและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล/ สัตว์ทะเลหายาก) โดยการมีมาตรการทางกฎหมายไม่ให้แจกถุงพลาสติคฟรีในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเลและเกาะ(ให้ขายถึงพลาสติคแทนการแจกฟรี)
 
          ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะจัดทำพื้นที่ต้นแบบในการห้ามใช้ถุงพลาสติคแต่ให้ใช้วัสดุอื่นทดแทนเป็นแห่งแรกที่เกาะไข่ จึงนำเรียน สื่อต่างๆ เพื่อโปรดทราบการแก้ไขปัญหา ขยะ และจะได้นำเรียนความคืบหน้าผลการดำเนินการในการเก็บกู้ขยะดังกล่าว มาเป็นระยะๆ เพื่อขอให้ทางสื่อได้ช่วยประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป

แกลเลอรี่