ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยนำร่องเปิดโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตรวจยึดทวงคืน เพื่อบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ณ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นนาเกลือมาก่อน ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยนำร่องเปิดโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตรวจยึดทวงคืน เพื่อบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ณ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นนาเกลือมาก่อน ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

       วันนี้ (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยนำร่องเปิดโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตรวจยึดทวงคืน เพื่อบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมฟื้นฟูป่าชายเลน ณ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นนาเกลือมาก่อน ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
       นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม จำนวน ๗๗ นาย โดยในโอกาสนี้ นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยากรจากค่ายศรียานนท์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน” กำหนดจัดอบรมตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๕ วัน ณ ค่ายศรียานนท์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายเลน เสริมสร้างอุดมการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ทักษะในการป้องกันตัว การใช้อาวุธในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน รวมทั้งเทคนิคและยุทธวิธีที่สำคัญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้เกิดการบูรณาการภารกิจงานพิทักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในแต่ละหน่วยงาน

แกลเลอรี่