ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือประชาชน

ทส. เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือประชาชน

ทส. พร้อมช่วยเหลือประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร 132 จุด เพื่อให้บริการน้ำสะอาดในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ จัดหน่วยนาคราชลงพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาล และนำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาลได้ที่ โทรศัพท์ 0 2666 7099
          วันนี้ (14 มีนาคม 2562) นางสาวจงจิตร์  นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะมาเร็วและมีแนวโน้นจะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปี โดยพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วน ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้คาดการณ์ว่า จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ต้องเฝ้าระวัง 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย กาญจนบุรี และราชบุรี
        สำหรับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการวางแผนและเตรียมการช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
        1. จัดตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2562 เพื่อประเมินสถานการณ์และช่วยเหลือได้ตรงประเด็น โดยศูนย์ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
        2. จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง ดังนี้
               - จัดเตรียมจุดจ่ายน้ำถาวร จำนวน 132 จุด เพื่อให้บริการน้ำสะอาดในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 -12
               - จัดเตรียมชุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 85 ชุด เพื่อเร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ จำนวน 737 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562
               - จัดหน่วยนาคราช จำนวน  37 ชุด เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลและระบบประปาบาดาลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยบ่อน้ำบาดาลทั้งประเทศ มีทั้งสิ้น 170,538 บ่อ เป็นบ่อราชการ จำนวน 107,127 บ่อ และเป็นบ่อเอกชน จำนวน 63,411 บ่อ
               - จัดชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด โดยนำรถปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลดำเนินการผลิตน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้บริการแก่ประชาชน “ฟรี” ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำบริโภค
       ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้พัฒนาระบบขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้ทันต่อสถานการณ์ โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำบาดาลได้ที่ โทรศัพท์ 0 2666 7099 และสามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://1310.dgr.go.th

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : อาทิตยา,จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่