Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเน้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนบูรณาการณ์ทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ ปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลงร้อยละ 20 ในปี 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเน้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนบูรณาการณ์ทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ ปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลงร้อยละ 20 ในปี 2560

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเน้น การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนบูรณาการณ์ทุกภาคส่วน ในรูปแบบประชารัฐในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้ ปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดลงร้อยละ 20 ในปี 2560
          ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมเสวนา "การบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ” ในบรรยากาศ จิบกาแฟ แก้ไขปัญหาหมอกควัน @ ดอยเสมอดาว โดยมี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1-4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภาคเหนือ ทั้ง 9 จังหวัด (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และตาก) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และประชาชน ร่วมรับฟังการเสวนา ณ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
           ในการเสวนาดังกล่าว ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงมาตรการห้ามเผาป่า โดยปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยว รวมทั้งบดบังทัศนวิสัยในการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรม โอกาสนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมติดตาม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยสามารถดาวโหลด แอปพลิเคชันด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Air4thai , Air4asean เป็นต้น นอกจากนี้ มีการหากพบเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้ริมถนนทางหลวง สามารถโทรศัพท์ แจ้งเหตุได้ที่หมายเลข 1362 
           วันเดียวกันนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการสำรวจสภาพพื้นที่ป่าจังหวัดน่านทางอากาศเพื่อใช้ประกอบการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ต่อไป

แกลเลอรี่