ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 13.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับสำนัก/ศูนย์/ กลุ่ม ส่วนกลางในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายฯ ซึ่งได้มีการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ไว้แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้รับคำรับรอง ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 13.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับสำนัก/ศูนย์/ กลุ่ม ส่วนกลางในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายฯ ซึ่งได้มีการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ไว้แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้รับคำรับรอง ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม

     วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 13.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับสำนัก/ศูนย์/ กลุ่ม ส่วนกลางในสังกัด สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การดำเนินงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายฯ ซึ่งได้มีการเจรจาตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ไว้แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีฯ และเป็นผู้รับคำรับรอง ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
                ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ดังกล่าว เป็นการลงนามถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ ระหว่าง ผู้รับคำรับรอง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์ สิมาฉายา) กับผู้ทำคำรับรอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเสริมยศ สมมั่น, นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา, นายพงศ์บุณย์ ปองทอง) และผู้รับคำรับรอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับผู้ทำคำรับรอง ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ส่วนกลาง ในสังกัด สป.ทส. สำหรับในส่วนของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนัก ได้มีการลงนามทำคำรับรองกับ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์) ไปแล้ว ทั้งนี้ การดำเนินการในระยะต่อไปได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตัวชี้วัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นระยะๆ ต่อไป

แกลเลอรี่