ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๖๐) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานการสัมมนาเรื่อง "สานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นไม้ สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง สืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ อาคารคอนแวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๖๐) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานการสัมมนาเรื่อง "สานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นไม้ สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง สืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ อาคารคอนแวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

     วันนี้ (๓ มีนาคม ๒๕๖๐) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมงานการสัมมนาเรื่อง "สานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นไม้ สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง สืบสานปณิธานพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ อาคารคอนแวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ "นโยบายยุทธศาสตร์ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน”ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑. เพื่อสานพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นไม้เพื่อแผ่นดินของทุกภาคส่วน และสนับสนุนมติการปฏิรูปการบริหารจัดการการปลูกป่าและดูแลต้นไม้ในชุมชน 
๒. สร้างความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ๕ ด้าน คือ ด้านนโยบาย โครงสร้าง มาตรากฎหมาย และกลไกการขับเคลื่อน ด้านวิชาการ บริการและฐานข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมด้านการสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปลูก ดุแลรักษา และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และด้านการมรส่วนร่วมของชุมชน 
๓. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระแสสังคม สร้างปณิธาน และจิตสำนึก ในการปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพื่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แกลเลอรี่