Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันนี้ (4 มี.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอนุสัญญา CITES ได้จัดโครงการวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น ในหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (4 มี.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอนุสัญญา CITES ได้จัดโครงการวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น ในหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          วันนี้ (4 มี.ค. 60) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านอนุสัญญา CITES ได้จัดโครงการวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 ขึ้น ในหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และเยาวชนจากจังหวัดชลบุรีและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
          การจัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ประจำปี พ.ศ.2560 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกร่วมกับนานาประเทศ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหัวข้อหลัก "Listen to young voice-ฟังเสียงเยาวชน” เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยให้ประเทศสมาชิกอนุสัญญา CITES ทราบว่าประเทศไทยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการอนุวัติอนุสัญญา โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ได้รู้จักถึงการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สัตว์ป่าและพืชป่าอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าเยาวชนจะเป็นพลังเสียงให้กับสัตว์ป่าและพืชป่า เป็นทูตสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าอันเป็นหัวใจหลักของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงในอนาคต

แกลเลอรี่