ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1 2562 โดยมี พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

วันนี้ (15 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1 2562 โดยมี พลเอก  ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้
1) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
2) ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
3) การดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
4) การปฏิบัติการทวงคืนทรัพยากรป่าไม้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
     - การปฏิบัติการทวงคืนทรัพยากรไม้
     - การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)
5) การดำเนินการโครงการป่าในเมือง
6) การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง "การปฏฺิรูปป่าไม้แห่งชาติ"
7) ความคืบหน้าของการเสนอการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้
8) สถานการณ์ป่าไม้

สำหรับเรื่องเพื่อพิจารณา 2 เรื่องสำคัญ คือ การขออนุมัติในหลักการเพื่อให้ความเห็นชอบในนามคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก ที่ประชุมเห็นชอบ มอบ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการฯ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในนามคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในประเด็นที่ไม่ขัดกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และสอดคล้องกับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ผ่านมาแล้วและดำเนินการต่อไป โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณารับในหลักการ กรณีการส่งออกไม้สักสวนป่าไปต่างประเทศและการกำหนดพิกัดศุลกากร ให้เหมาะสม โดยมอบกรมป่าไม้ไปศึกษารายละเอียด พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำมาเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่