ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง โดยในที่ประชุมดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับและให้แนวทางดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง โดยในที่ประชุมดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับและให้แนวทางดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้

        วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง โดยในที่ประชุมดังกล่าว พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับและให้แนวทางดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้
         ๑. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้วยความรอบคอบ เป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำ ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล "รัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ทำกิน” ตามศาสตร์พระราชารัชกาลที่ ๙
         ๒. อย่าให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ซึ่งขณะนี้มีการบุกรุกพื้นที่กว่า ๖ หมื่นไร่ หากมีความจำเป็นให้พิจารณาวางแผนและเปิดยุทธการปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า โดยประสานงานร่วมกันทุกภาคส่วน
         ๓. ในกรณีที่มีนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบให้ดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีการทำกินได้ในลักษณะแปลงรวม
         ๔. จัดทำโซนนิ่งพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
         ๕. ดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดตรังให้มีความอุดมสมบูรณ์
         ๖. สร้างความเข้าใจให้ประชาชน
         ๗. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์
        ในการประชุมครั้งนี้มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พ.อ.ธวัชชัย รักอาชีพ รอง กอ.รมน. จังหวัดตรัง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง

แกลเลอรี่