Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ Coaching Teams และ Teams of Education

ทส.ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ Coaching Teams และ Teams of Education

          วันนี้ (18 มี.ค. 62) เวลา 13.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการ TFE (Teams of Education) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Teams of Education และจัดทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดทำการขับเคลื่อนด้วยการ Coaching ตามแนวทางการนิเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน โดยข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จัดขึ้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 7 โรงเรียน

          นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกกับนักเรียนในเรื่องที่สำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรง อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกส่วนราชการลดใช้โฟมและพลาสติกในหน่วยงานราชการ ซึ่งถือว่าโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน อาทิ โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการธนาคารขยะโรงเรียน โครงการมหิงสาสายสืบ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี และกระทรวงฯ พร้อมที่จะทำงานกับ Coaching Teams และ Teams for Education ที่จะกระตุ้นและขับเคลื่อนบริบทของโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน ในการเรียนรู้สภาพแวดล้อม ประเด็นปัญหา พร้อมกับการแนะนำการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา การทำงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ภาพ : ศรัณญภัทร   ข่าว/เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่