ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ Coaching Teams และ Teams of Education

ทส.ร่วมลงนามความร่วมมือในโครงการ Coaching Teams และ Teams of Education

          วันนี้ (18 มี.ค. 62) เวลา 13.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการ TFE (Teams of Education) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้กระบวนการ Teams of Education และจัดทีม Supervisor Teams ระดับจังหวัดทำการขับเคลื่อนด้วยการ Coaching ตามแนวทางการนิเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน โดยข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ จัดขึ้น ณ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 7 โรงเรียน

          นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกกับนักเรียนในเรื่องที่สำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรง อีกทั้งมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ให้ทุกส่วนราชการลดใช้โฟมและพลาสติกในหน่วยงานราชการ ซึ่งถือว่าโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน อาทิ โครงการธนาคารโรงเรียน โครงการธนาคารขยะโรงเรียน โครงการมหิงสาสายสืบ ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี และกระทรวงฯ พร้อมที่จะทำงานกับ Coaching Teams และ Teams for Education ที่จะกระตุ้นและขับเคลื่อนบริบทของโรงเรียนทั้ง 7 โรงเรียน ในการเรียนรู้สภาพแวดล้อม ประเด็นปัญหา พร้อมกับการแนะนำการจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา การทำงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ภาพ : ศรัณญภัทร   ข่าว/เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่