Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส. โดย BEDO ผนึกกำลัง GISTDA อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทส. โดย BEDO ผนึกกำลัง GISTDA อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทส. โดย BEDO ผนึกกำลัง GISTDA อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในวิธีดำเนินการร่วมกัน ประกอบกับให้การดำเนินงานร่วมกันมีผลในเชิงสัญลักษณ์
          โดยในโอกาสนี้ (19 มีนาคม 2562) นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ. และ ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีขอบเขตการทำงานร่วมกัน ดังนี้
          1. ร่วมกันวิเคราะห์และจัดทำแผนที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อยกระดับข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับบนพื้นฐานการดำเนินงานชุมชนไม้มีค่าและป่าครอบครัว
          2. ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการนำระบบภูมิสารสนเทศไปใช้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว
          3. ร่วมกันวิจัยและพัฒนาช่องทางสนับสนุนให้ภาคประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในรูปแบบที่ทันสมัย และเข้าถึงง่าย
          4. ร่วมพัฒนาศูนย์บริหารจัดการและตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อดำเนินงานความร่วมมือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
          5. ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : อาทิตยา, จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่