ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ตรวจสอบกรณีการขุดปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ทส. ตรวจสอบกรณีการขุดปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

ทส. ตรวจสอบกรณีการขุดปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่

จากแฟนเพจ Facebook ที่ใช้นามว่า “เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามัน” ซึ่งมีผู้ติดตาม 144,538 คน ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีการขุดปล่อยน้ำเสียลงทะเลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยแชร์ภาพรถแม็คโครที่กำลังขุดปล่อยน้ำเสียลงทะเล และเมื่อมีการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อ้างว่าเป็นโครงการเร่งด่วนของจังหวัดกระบี่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าในคลอง ซึ่งขัดแย้งกับหลักการบำบัดน้ำเสียที่ต้องผ่านกระบวนการคัดน้ำและใช้เครื่องบำบัดหรือเครื่องกรองน้ำก่อนการนำออกไปฝังกลบหรือปล่อยลงทะเล นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จังหวัดภูเก็ต) สนธิกำลังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ กอ.รมน. จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ผู้แทนสมาคมธุรกิจโรงแรมและประชาชนในพื้นที่ เดินทางลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พบคราบตะกอนของเสียสีดำไหลออกสู่ทะเลตามที่ปรากฏเป็นข่าวจริง และมีกลิ่นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทราบว่า จังหวัดกระบี่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อยู่ระหว่างจัดทำโครงการก่อสร้างฝายดักตะกอนของเสียบริเวณปากคลองจาก (คลองสาธารณะ) ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 15 วัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งผู้รับจ้างได้เริ่มขุดลอกคลองเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 แต่ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนของเสียสีดำมิให้ไหลลงสู่ทะเล ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น ของเสียดังกล่าวที่ไหลลงสู่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพของแนวชายหาดบริเวณปากคลอง แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าหาดในบริเวณกว้าง สำหรับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณดังกล่าว ยังไม่พบแนวปะการัง, หญ้าทะเล หรือทรัพยากรอื่นใดได้รับความเสียหาย

ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ตรวจสอบได้สั่งการให้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางทำการติดตั้งฝายดักตะกอน บริเวณปากคลองจาก เพื่อลดการระบายน้ำเสียและตะกอนของเสียสีดำที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวนาง ในช่วงการขุดลอกคลองดังกล่าว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจาก กอ. รมน. จังหวัดกระบี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ นายกสมาคมธุรกิจโรงแรมจังหวัดกระบี่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดทำฝายกรองน้ำ โดยใช้กล่องแกร์เบียนบรรจุหินและทรายพร้อมขุยมะพร้าวเพื่อกั้นกรองน้ำจากคลองจากที่จะไหลลงสู่ทะเลเรียบร้อย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. โดยสภาพน้ำที่ไหลลงทะเลมีสภาพสีตามธรรมชาติปกติ และหลังจากการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ ให้ดำเนินการจัดทำฝายในคลองจากจำนวน 4 ช่วง พร้อมให้กำหนดมาตรการบำบัดน้ำเสียในคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ ทางจังหวัดกระบี่จะได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วน ในการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียคลองจาก ขนาด 600 ลบ.ม./วัน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณคลองจาก ก่อนระบายลงสู่ทะเล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้ตรวจสอบได้มีการเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงในฝายกั้นดักตะกอนเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นของน้ำเสีย และใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเคลื่อนที่ (mobile unit) ในระยะ 1 - 2 เดือน และให้จังหวัดกระบี่จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรม พื้นทื่ ต.อ่าวนาง พื้นที่เกาะพีพี พื้นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยเคร่งครัด

สำหรับมาตรการในระยะยาว องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมขนาด 4,500 ลบ.ม./วัน ภายใต้แผนปฏิบัติการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่ในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้รายงาน

แกลเลอรี่