ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยหันกลับมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเพื่ออนาคต พร้อมทั้งช่วยกันลดปัญหาน้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยหันกลับมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเพื่ออนาคต พร้อมทั้งช่วยกันลดปัญหาน้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยหันกลับมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำเพื่ออนาคต พร้อมทั้งช่วยกันลดปัญหาน้ำเสีย ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
            วันนี้ (22 มีนาคม 2560) ณ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Waste Water : น้ำเสีย” พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ดังนี้ 
            1. ให้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
            2. ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
            3. การกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ต้องปราศจากวาระซ่อนเร้น วาระทางการเมือง และผลประโยชน์ส่วนตน
            4. การบริหารจัดการน้ำเสีย ให้ดำเนินการตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย 
            5. รณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 
            6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการเพาะปลูกพืชในพื้นที่อย่างเหมาะสม ตามหลักสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ 
            7. ให้ดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสำเร็จ 
            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระราชดำรัส "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา , การจัดแสดงนิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
            อนึ่ง องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๒ มีนาคมของทุกปีเป็นวันน้ำโลก (World Water Day) เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยช่วยกันดูแล บำรุงรักษา และการพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สำหรับประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สัปดาห์ที่ตรงกับวันที่ ๒๒ มีนาคมของทุกปี เป็นสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

แกลเลอรี่