ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้เดินทางเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อินแปง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่าย ๘๔ หมู่บ้านที่อยู่รอบภูพาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอยู่รวมกับธรรมชาติได้ เช่น โครงการ "ป่าครอบครัว” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้เดินทางเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อินแปง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่าย ๘๔ หมู่บ้านที่อยู่รอบภูพาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอยู่รวมกับธรรมชาติได้ เช่น โครงการ "ป่าครอบครัว” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

        วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครได้เดินทางเยี่ยมชมกิจการของศูนย์อินแปง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่าย ๘๔ หมู่บ้านที่อยู่รอบภูพาน นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการอยู่รวมกับธรรมชาติได้ เช่น โครงการ "ป่าครอบครัว” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
        ในการนี้นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้เศรษฐกิจชีวภาพเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อัตราการเจริญเติบโตของประเทศมีสัดส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่