ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย (SAMM-IWT)

ทส. เปิดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย (SAMM-IWT)

ทส. เปิดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษเรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย (SAMM-IWT)

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย (The Special ASEAN Ministerial Meeting on Illegal Wildlife Trade) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย และเพื่อเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน 4 ส่วน คือ การมีนโยบายการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในระดับภูมิภาคและระดับโลก การบังคับใช้กฎหมายการปราบปรามอาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทางอินเตอร์เน็ต และการลดอุปสงค์ด้านสัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
       วันนี้ (21 มี.ค.62) เวลา 09.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่อง การป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย โดยมีเลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีอาเซียน และคณะผู้แทนอาเซียน ผู้แทนระดับสูงจากองค์กรระหว่างประเทศ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ
       การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒  เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและจริงจังในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าพืชป่าผิดกฎหมาย รวมถึงการแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีบทบาทนำของอาเซียนในเรื่องดังกล่าว  และแสดงออกถึงความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ (IGOs) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าพืชป่าซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญรูปแบบหนึ่งในอนุภูมิภาคที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ผ่านการรับรองแถลงการณ์อาเซียนว่าด้วยการป้องกันการค้าสัตว์ป่าพืชป่า โดยมีประเด็นที่สำคัญ คือ ๑) นโยบายด้านสัตว์ป่าพืชป่าในระดับโลกและระดับภูมิภาค ๒) การลดความต้องการในการบริโภคสัตว์ป่าพืชป่า ๓) การบังคับใช้กฎหมาย และ ๔) การต่อต้านการค้าสัตว์ป่าพืชป่าออนไลน์
          สำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน โดยในวันแรกเป็นประชุมแบบเต็มคณะ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 ภาคการประชุม ประกอบด้วย
          - ภาคการประชุมแบบเปิด (Opened Session) เป็นการแถลงการณ์ว่าด้วยการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมายให้ทราบเพื่อพิจารณาสนับสนุนและร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมในช่วงท้ายของการประชุม โดยผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ (IGOs)  
          - ภาคการประชุมปิด (Closed Session) เป็นการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าพืชป่าผิดกฎหมายและการรับรองเอกสารผลลัพธ์ และวันที่สองเป็นการดูงานนอกสถานที่ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปภัมป์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ออป.)
          อนึ่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าพืชป่าผิดกฎหมายในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ประชาคมโลกได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เกิดขึ้นในอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดหลัก (theme) ในการเป็นประธานอาเซียนของไทย ที่ว่าหรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”(Advancing Partnership for Sustainability)

ข่าว,ภาพ,เผยแพร่ : แก้วใจ,จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่