Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ครบ 25 ปี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บนเส้นทางจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาแนวทางการจัดการมลพิษสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี หลังปีที่ 25 มองถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการมลพิษ น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ยืนยันที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ครบ 25 ปี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บนเส้นทางจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาแนวทางการจัดการมลพิษสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี หลังปีที่ 25 มองถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการมลพิษ น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ยืนยันที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          ครบ 25 ปี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) บนเส้นทางจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาแนวทางการจัดการมลพิษสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี หลังปีที่ 25 มองถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการมลพิษ น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ยืนยันที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         วันที่ 4 เมษายน 2560-นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันที่ 4 เมษายน 2560 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบ 25 ปี คพ. เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ คพ. ได้ยึดมั่นหลักการทำงานบนพื้นฐานความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูลวิชาการ ปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยสังคมและประชาชนให้ความคาดหวัง ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจะมีปัญหาอุปสรรค แต่ต้องยึดหลักวิชาการในการทำงาน
        การทำงานหลังปีที่ 25 คพ.ควรมองถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการมลพิษ กำหนดทิศทางการจัดการมลพิษให้ชัดเจน เร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่เร่งด่วนและวิกฤติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามตรวจสอบและสร้างเครือข่าย รายงานผลและเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน (Public Disclosure) ให้เข้าใจและรับทราบถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษของ คพ. ตลอดจนผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรม มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล นายวิจาย์ กล่าว
        นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี คพ. กล่าวว่า การจัดการมลพิษของประเทศที่กรมได้ดำเนินการมาตลอด ๒๕ ปี ได้พัฒนาแนวทางการจัดการให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี มีจำนวนประชากรมากขึ้น ลงทุนมากขึ้น การก่อมลพิษมากขึ้น ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยมีการกำหนดนโยบายและแผนที่สำคัญ เช่น โรดแมพการจัดการขยะ แผนแม่บทการจัดการขยะ ยุทธศาสตร์การจัดการขยะอิเล็กทรอนิคส์ ด้านจัดการคุณภาพอากาศ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศแอและเสียง การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ เช่นแม่เมาะ หน้าพระลาน หมอกควันภาคเหนือและใต้ การแก้ไขปัญหาภาคขนส่งและการจราจร ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ทั้งแหล่งน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำทะเลชายฝั่ง ผลักดันให้มีการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ขณะนี้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 101 แห่งทั่วประเทศ การออกประกาศควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาที่ยั่งยื่น และการพัฒนาแอพลิเคชั่นในการแจ้งและรายงานมลพิษ
       บนเส้นทางสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษที่เดินหน้ามาถึง 25 ปี และจะก้าวต่อไปสู่อนาคตข้างหน้านี้ กรมควบคุมมลพิษจะน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มาปฏิบัติบูชาเพื่อสืบสานการพัฒนาบุคลากร องค์กร และประเทศชาติอย่างยั่งยืน และขอยืนยันที่จะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานของกรมควบคุมมลพิษเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษและประเด็นใหม่ๆ ที่ท้าทายในอนาคต นายจตุพร กล่าว

แกลเลอรี่