ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (7 เมษายน 2560) ดร, วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปี พ,ศ,2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมชัย มาเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ภาคอีสาน 17 จังหวัด) และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (7 เมษายน 2560) ดร, วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปี พ,ศ,2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมชัย มาเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ภาคอีสาน 17 จังหวัด) และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

     วันนี้ (7 เมษายน 2560) ดร, วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมการติดตามผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปี พ,ศ,2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายสมชัย มาเสถียร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ภาคอีสาน 17 จังหวัด) และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
      ในการนี้ ดร, วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฎิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ป,ย,ป, เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้หน่วยงานนำไปดำเนินการต่อไป

แกลเลอรี่