ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล "เพชรจรัสแสง” และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ให้แก่บุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมรดน้ำขอพรจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล "เพชรจรัสแสง” และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ให้แก่บุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมรดน้ำขอพรจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส.

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัล "เพชรจรัสแสง” และรางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ให้แก่บุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พร้อมทั้งร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมรดน้ำขอพรจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ ทส. 
           ในการนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แสดงความยินดีและชื่นชมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับรางวัล นอกจากนี้ ได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและรักษาคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติที่มั่นคง เข้มแข็ง 
           รางวัลเพชรจรัสแสง เป็นโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตน ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตน ให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม รวมถึงเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภารกิจราชการและประชาชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดังกล่าวนี้ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เพื่อมอบรางวัลให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.ทส. ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ขยายการมอบรางวัลนี้ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทส. จนถึงทุกวันนี้ 
           สำหรับในปี พ.ศ. 2559 มีผู้ได้รับรางวัล "เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 7 รางวัล และ รางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” จำนวน 24 รางวัล รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล 
ดังนี้ 
          รางวัลเพชรจรัสแสง ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย 
           1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย 
           2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 ราย 
           3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 3 ราย 
           4. องค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 ราย 
           รางวัล "โล่เชิดชูเกียรติ” ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 24 รางวัล ประกอบด้วย
           1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย 
           2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย 
           3. กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 2 ราย 
           4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 ราย 
           5. กรมป่าไม้ จำนวน 2 ราย 
           6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 1 ราย 
           7. กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 2 ราย 
           8. กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 ราย 
           9. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 4 ราย 
          10. องค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 ราย 
          11. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวน 2 ราย 

แกลเลอรี่