ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

​​พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 หรือเรียกว่าระบบ Smart National Park 4.0 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานฯ

​​พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 หรือเรียกว่าระบบ Smart National Park 4.0 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานฯ

           ​​พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งกลไกการเฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 หรือเรียกว่าระบบ Smart National Park 4.0 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าและพื้นที่อุทยานฯ ได้อย่างเป็นระบบตลอดเวลา ​​ทั้งนี้ Smart National Park 4.0 เป็นการจัดทำ Application "Smart Platform” เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และวางแผนพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม และมีความถูกต้องให้ได้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ไปสู่มาตรฐานสากล สามารถเฝ้าระวังภัยคุกคามในพื้นที่อุทยานแห่งชาติด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time เพียงสัมผัสปลายนิ้ว ​​นอกจากนี้ยังสามารถให้ประโยชน์กับประชาชน และนักท่องเที่ยว โดยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ให้เข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว ด้วย "Smart Platform” ในการสืบค้นข้อมูล ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว จองที่พัก ร้านอาหาร และศึกษาหาเส้นทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ เป็นการสร้างอาชีพ รายได้ เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของชาติดีขึ้น ​​อีกทั้งยังสร้างการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในการสร้างเครือข่ายหรือตาสับปะรด เฝ้าระวังภัยคุกคาม การแจ้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ หรือขอความช่วยเหลือ(SOS) ได้อย่างทันท่วงที เพียงแค่มี Application "Smart Platform”  
          ​​โครงการ National Park 4.0 สอดคล้องและสนับสนุนโยบายของรัฐบาล ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว บนฐานของนวัตกรรมใน 20 ปีข้างหน้า (2560-2579) ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะยกระดับอุทยานแห่งชาติ เป็น Smart National Park 4.0 อุทยานแห่งชาติแห่งนวัตกรรม "ปัญหาจากคน เราจะป้องกันการบุกรุกป่าและตรวจจับผู้กระทำความผิดอย่างได้ผล ด้วยความร่วมมือของทุกคน ขณะนี้หลายหน่วยงานได้ร่วมมือสนธิกำลังปฏิบัติการปกป้องผืนป่าอย่างต่อเนื่อง หากได้รับความร่วมมือจากประชาชน เข้าร่วมเป็น"เครือข่ายแจ้งเหตุ" ก็จะทำให้"ภารกิจปกป้องผืนป่า" มีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั่นใหม่ของ ทส. จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเหตุได้ง่ายมากขึ้น" ทั้งนี้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้เป็นสมบัติและเป็นภูมิคุ้มกัน สร้างความผาสุกให้ลูกหลานไทยอย่างยั่งยืน” ท่าน รมว.ทส. กล่าว

แกลเลอรี่