Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนาระดมควาคิดเห็นเรื่อง "แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (ทส. นร. มท. สธ. และ กทม.) ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สื่อมวลชน และชุมชน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนาระดมควาคิดเห็นเรื่อง "แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (ทส. นร. มท. สธ. และ กทม.) ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สื่อมวลชน และชุมชน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

        วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเสวนาระดมควาคิดเห็นเรื่อง "แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย" โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ (ทส. นร. มท. สธ. และ กทม.) ผู้แทนสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สื่อมวลชน และชุมชน ณ ห้องประชุมกรรณิการ์-ราชาวดี ชั้น 3 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
     โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเสวนาเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะพลาสติก ได้แก่ 
     1. ทุกภาคส่วน (ผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้จัดการ (ผู้กำจัด) และผู้สนับสนุน) ต้องร่วมกันทั้งด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และการจัดการขยะพลาสติกตามบริบทของตน 
     2. การกำกับควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย 
     3. การสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยมีมิติการดำเนินงานทั้ง 2 ด้าน คือ 
     1. Area base ทั้งทางบกและทะเล ได้แก่ สถาบันการศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว เช่น เกาะเสม็ด เกาะสมุย 
     2. Category base 
     ทั้งนี้ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกทางทะเล จะมีการหารือร่วมกับประเทศในอาเซียน+จีน โดย ทส. (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งแรก ในเดือนสิงหาคม 2560 
     อนึ่ง ก่อนการจัดประชุมอาเซียนฯ ทส. จะหารือร่วมกับหน่วยงาน ผู้ประกอบการ เพื่อนำบทสรุปเข้าหารือในการประชุมอาเซียนฯ ต่อไป

แกลเลอรี่