ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มุ่งเป้าต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นหลัก 3 ป. ป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มุ่งเป้าต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นหลัก 3 ป. ป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มุ่งเป้าต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง โดยเน้นหลัก 3 ป. ป้องกัน ป้องปราม และปราบปราม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
          วันนี้ (19 พ.ค. 2560) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดย พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นสักขีพยาน
          รมว.ทส. ได้กล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบปราบการทุจริต ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 และนอกจากจากนี้ยังถือเป็นวาระของโลกด้วย เพราะทุกเรื่องจะพูดถึงเรื่องความโปร่งใส ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.ทส.เน้นย้ำถึงเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักที่ปกป้อง ดูแล และรักษาทรัพยากรของประเทศ เพราะทรัพยากรธรรมชาติคือมรดกอันล้ำค่า ของแผ่นดิน ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานจิตใจไม่เข้มแข็งพอก็จะเกิดการทุจริตได้ง่าย ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ให้แนวทางในการป้องกันการทุจริต คือ
           · หยุดการซื้อขายตำแหน่งใครที่เคยทำผิดมาในอดีต ต้องวางมือ
           · ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะผู้บังคับบัญชาคือหลักสำคัญที่ จะผลักดันให้เรื่องนี้สำเร็จเพราะเป็นการตัดวงจรการทุจริต
           · เน้นย้ำความสำเร็จต้องช่วยกัน
          ด้าน เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. เชื่อมั่นว่า ภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงาน ปปง. นอกจากจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตระหว่างหน่วยงานแล้ว ยังจะสามารถสร้างจิตสำนึกในการบริหารงานระหว่างหน่วยงานให้เกิดเป็นความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส จนนำไปสู่ความเชื่อมั่นแก่สังคมได้อีกด้วย บนพื้นฐานของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามปรัชญา 
ในการทำงานที่ว่า "ทรัพย์สินใดเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินนั้นต้องกลับคืนแผ่นดินโดยไม่มีเงื่อนไข ด้วยกฎหมายฟอกเงิน”

แกลเลอรี่