ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความรู้เชิงวิชาการร่วมไปกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างการเจริญเติบโตของธรุกิจท่องเที่ยวและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความรู้เชิงวิชาการร่วมไปกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างการเจริญเติบโตของธรุกิจท่องเที่ยวและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

            เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "การท่องเที่ยวสไตล์ใหม่ ใส่ใจความหลากหลายทางชีวภาพ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ความรู้เชิงวิชาการร่วมไปกับการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างการเจริญเติบโตของธรุกิจท่องเที่ยวและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป 
            ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการจัดประชุมเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์การพัฒนาเอกชน นักวิชาการและประชาชุนทั่วไปที่สนใจประมาณ 250 คน ซึ่งการจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย
            - การเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การส่งเสริม พัฒนา และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
            - การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            - การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
            อนึ่ง องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้ โดยในปี พ.ศ. 2017 สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้กำหนดหัวข้อวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ คือ "Biodiversity and Sustainable Tourism" ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทโลก (Agenda 21) ที่ได้กำหนดกรอบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางการท่งเที่ยวของโลกในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
            1. การดำเนินกิจการการท่องเที่ยวในขอบเขตที่ความสามารถการรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจะมีได้ 
            2. ตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน 
            3. ความจำเป็นต่อการพัฒนาทางเลือกของชุมชน และกำหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ 
            4. การดำรงอยู่ของชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่