ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมกับ อก. ประชุมหารือประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทส.ร่วมกับ อก. ประชุมหารือประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทส.ร่วมกับ อก. ประชุมหารือประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเด็นอื่น ที่เกี่ยวข้อง

                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ นำโดย​นายวิจารย์​ สิมาฉายา​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ และคณะ​ ร่วมกับกระทรวงอุตสากรรม​ นำโดย​นายพสุ  โลหารชุน​ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม​ และคณะ​ ร่วมประชุมหารือในประเด็นที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ และประเด็นอื่น​ ๆ​ ที่เกี่ยวข้อง​ ทั้งนี้​ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานระหว่างหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน ในการพัฒนา​ที่สมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​ อีกทั้งเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคอุตสาหกรรมไปสู่การปฏิบัติ​สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ ตลอดจนเพื่อร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ​ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ และประเด็นอื่น​ๆ​ที่เกี่ยวข้อง​ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ต่อไปในอนาคต

                 การประชุมในครั้ง​ จัดขึ้นในวันที่​ 27​ มีนาคม​ 2562​ ณ​ ห้องประชุม​ อก.1​ชั้น​ 2​ อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม​  โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นหารือ/ขอรับการสนับสนุนภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่
                  1) การทำเหมืองแร่ (การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA เหมืองแร่,ระบบร้องเรียนและติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงาน EIA /EHIA, การรวมแผนผังการทำเหมืองสำหรับกลุ่มเหมืองแร่ในบริเวณติดกันหลายแห่ง,การฟื้นฟูและส่งคืนพื้นที่หลังจากยกเลิกการสัมปทาน)
                  2) การจัดเก็บข้อมูลโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ
                  3) การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                  4) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
                  5) ข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก
                นอกจากนั้น ยังมีประเด็นหารือสืบเนื่องจากการประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คปร.ทส.) ได้แก่ ความคืบหน้าการก่อสร้าง “ศูนย์เฝ้าระวังแบบทันสมัย พื้นที่นำร่องศูนย์จังหวัดราชบุรี”และการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมทั้งประเด็นที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการหารือ/ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมได้แก่
                 1) เร่งรัดดำเนินการโครงการภายใต้แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ EEC พ.ศ. 2561 - 2564
                 2) รถยนต์มลพิษต่ำ
                 3) มาตรการการเผาอ้อย 
                 4) ผลกระทบจากการปรับปรุง พรบ. โรงงานต่อกฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่