ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านคำแสนสุข อ.โพนพิสัย และการตรวจติดตามโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านพวก ต.มะเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 27 มี.ค.62

การตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านคำแสนสุข อ.โพนพิสัย และการตรวจติดตามโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านพวก ต.มะเดื่อ อ.เมือง จ.หนองคาย 27 มี.ค.62