ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายพงษ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พล.ต. ชนินทร โพธิวัฒนางกูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะฯ ในโอกาส การเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2560 (กรส.) โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการฝึกจำนวน 15 คน จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง สำนักการบินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และสำนักรัฐมนตรี และ อีก 1 ศูนย์ คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึก 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ War Room ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายพงษ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พล.ต. ชนินทร โพธิวัฒนางกูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะฯ ในโอกาส การเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2560 (กรส.) โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการฝึกจำนวน 15 คน จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง สำนักการบินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และสำนักรัฐมนตรี และ อีก 1 ศูนย์ คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึก 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ War Room ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายพงษ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พล.ต. ชนินทร โพธิวัฒนางกูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม และคณะฯ ในโอกาส การเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ (CPX) การฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2560 (กรส.) โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมการฝึกจำนวน 15 คน จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณี กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักบริหารกลาง สำนักการบินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร และสำนักรัฐมนตรี และ อีก 1 ศูนย์ คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีระยะเวลาในการฝึก 3 วัน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ War Room ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักด้านน้ำซึ่งมีภารกิจในการดำเนินการระดมสรรพกำลังในด้านทรัพยากรน้ำ ตามวิธีการปฏิบัติที่ระบุไว้ในแผนผนึกกำลังทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ โดยที่ผ่านมากระทรวงฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาและได้ร่วมดำเนินงานด้านการระดมสรรพกำลังใน 3 กิจกรรมหลักได้แก่
          · การร่วมฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ทั้งการฝึกปัญหาที่บังคับการ(CPX) และการฝึกภาคสนาม(FTX)          
          · การร่วมจัดทำแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ด้านน้ำ โดยกระทรวงฯ มีบทบาทในการสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ การสนับสนุนน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการผลิตประปา การตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาล
          · จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการทหาร

แกลเลอรี่