ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ออกกฎกระทรวงให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

ทส. ออกกฎกระทรวงให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

    วันนี้ (28 มีนาคม 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าว การออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางกะเจ้า เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 โดยมีนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    สำหรับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า เป็นพื้นที่คุ้มครอง ที่มีความสำคัญ มีระบบนิเวศผสมผสานระหว่าง น้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย มีการผลักดันเพื่อให้เป็นการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2534 รัฐบาลได้ออกนโยบายให้มีการจัดซื้อโดยวิธีสมัครใจ ให้กับราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการนี้

   ทั้งนี้ เหตุผลความจำเป็นในการออกกฎกระทรวง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 136 ตอนที่ 24 ก มีผลบังคับใช้นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อคุ้มครองคุ้งบางกะเจ้า ที่ครอบคลุม 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางกะเจ้า ตำบลบางกอบัว ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางยอ ตำบลบางกระสอบ และตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำรงอยู่ให้เกิดประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยงและด้านวัฒนธรรม และต้องการสงวนพื้นที่นี้ให้มีการรักษาไว้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

 

ภาพ : ศรัณญภัทร , ข่าว / เผยแพร่ : ปริตา

แกลเลอรี่