ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้การต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี (H.E. Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ อาทิ การปรับตัวและความท้าทายต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งของไทยและแคนาดา การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการจัดการป่าไม้ ซึ่งแคนาดา มีความเชี่ยวชาญและยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของไทย

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้การต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี (H.E. Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ อาทิ การปรับตัวและความท้าทายต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งของไทยและแคนาดา การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการจัดการป่าไม้ ซึ่งแคนาดา มีความเชี่ยวชาญและยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของไทย

                เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ให้การต้อนรับ นางโดนิกา พอตตี (H.E. Ms. Donica Pottie) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมทั้งได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ อาทิ การปรับตัวและความท้าทายต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งของไทยและแคนาดา การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการจัดการป่าไม้ ซึ่งแคนาดา มีความเชี่ยวชาญและยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ของไทย 
                ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจของไทย การดำเนินความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการอนุรักษ์ผืนป่าที่มีอาณาเขตติดต่อกันระหว่างประเทศ เช่น การหารือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการจัดทำพื้นที่อนุรักษ์ข้ามแดนและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าโดยเชิญชวนองค์กรพัฒนาเอกชนต่างประเทศมามีส่วนร่วม นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติก ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดในการที่จะลดการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด (cap seal) ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะทะเล และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

แกลเลอรี่