ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ทส. ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ทส. ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

              กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า โดยเชิญชวนประชาชนทุกสาขาอาชีพร่วมสืบสานประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เนื่องในโอกาสต่าง ๆ และเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ทั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ
ไม่ต่ำกว่า 55 % ในปี 2580
             วันนี้ (29 มีนาคม 2562) นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล ร.อ.ประพฤติพร  อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า โดยโอกาสนี้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้แทนอธิบดีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง และที่ปรึกษามูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุม 301 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
           การลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ทั้งนี้ ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว โดยมีการดูแลอย่างต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น กระจายทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อ ร่วมกันรณรงค์สร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ และเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติให้เป็นประเพณีนิยม
           ทั้งนี้ บทบาทและขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 10 ล้านกล้า อีกทั้งสนับสนุนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับต้นไม้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก รวมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร ให้แก่บุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างป่า และสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติ
          สำหรับ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จะดำเนินการร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น โดยปลูกในที่ดินของเกษตรกรและที่ดินสาธารณะของชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้ง จัดตั้งสวนปันบุญ กระจายในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด โดยจะเริ่มต้นปลูกในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยภูมิ สกลนคร ยโสธร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และเชียงราย ทั้งนี้ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนที่ปรารถนาจะแบ่งปันต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้อื่น และคนที่ปรารถนาจะรับต้นไม้ไปปลูก หรือไปมอบให้กับคนอื่นๆ ในวาระต่างๆ ส่งเสริมการแบ่งปันส่งต่อความรักและความสุข

ภาพ,ข่าว,เผยแพร่ , อาทิตยา, จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่