ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เข้าร่วมการประชุม UN Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development ในระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (นายวีรชัย พลาศรัย) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์) รองอธิบดีกรมประมง ผู้แทนศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เข้าร่วมการประชุม UN Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development ในระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (นายวีรชัย พลาศรัย) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์) รองอธิบดีกรมประมง ผู้แทนศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ

         นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เข้าร่วมการประชุม UN Conference to Support the Implementation of Sustainable Development Goal 14: Conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development ในระหว่างวันที่ ๕-๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (นายวีรชัย พลาศรัย) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์) รองอธิบดีกรมประมง ผู้แทนศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการกระทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
        ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลง โดยเน้นย้ำว่าประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๑๔ เรื่องทะเลและมหาสมุทร โดยได้บรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ (๑) ความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU fishing) โดยการปฏิรูปการทำประมงทั้งระบบ (๒) กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะทะเลและมลพิษทางทะเลเป็นวาระแห่งชาติ มีมาตรการลดการใช้พลาสติกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล และการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในระดับประเทศ และภูมิภาค โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน+๓ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในช่วงปลายปี 2560 และ (๓) การปกป้องพื้นที่คุ้มครองทางทะเล โดยจะเพิ่มพื้นที่ให้ได้ร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๓๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ภายใน ๑๐ ปี
        ทั้งนี้ ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก UN ประชาคมระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อมรดกทางธรรมชาติให้แก่คนรุ่นต่อไป ทั้งนี้ ประเทศไทยประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment) ๓ เรื่อง คือ (๑) การป้อง ยับยั่ง และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) (๒) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลจากขยะทะเลและมลพิษทางทะเล และ (๓) การจัดการทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม Our Ocean, Our Future: Call for action เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่