ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา "มิติใหม่การบูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อจับมือบูรณาการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างใกล้ชิด เป็นเอกภาพ ยึดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อรำลึกวันทรงราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2483 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา "มิติใหม่การบูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อจับมือบูรณาการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างใกล้ชิด เป็นเอกภาพ ยึดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อรำลึกวันทรงราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2483 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา "มิติใหม่การบูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อจับมือบูรณาการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างใกล้ชิด เป็นเอกภาพ ยึดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนให้ดีขึ้น โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดโดยมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ เพื่อรำลึกวันทรงราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2483 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
          โดยในวันนี้ (9 มิถุนายน 2560) นาย วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา "สานต่อ งานพ่อสอน” รำลึกวันทรงราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมเสวนาในหัวข้อ "มิติใหม่การ บูรณาการสืบสานแนวพระราชดำริ” ร่วมกับนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ
        ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ "สานต่อ งานพ่อสอน” เป็นการตั้งเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้ง 5หน่วยงานที่จะขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้ "บันทึกความเข้าใจเพื่อบูรณาการร่วมกันในการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่” ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ มีการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดำริและแนวทางการดำเนินงานซึ่งเริ่มนำร่องใน 10 จังหวัด เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาแนวทางใหม่นี้
        อนึ่ง การพิจารณาเลือกจังหวัดต่าง ๆ ขึ้นมา 10 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบการทำงานร่วมกัน ได้พิจารณาจากความพร้อมในพื้นที่ ทั้งจากภาคราชการและประชาชนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงาน โดย 10 จังหวัดนำร่อง ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ ตาก ชัยภูมิ นครราชสีมา สกลนคร ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และพัทลุง ทั้งนี้ ผลของการบูรณาการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามหลักการที่กำหนด สามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งสิ้น 42 โครงการ คลอบคลุมทั้งเรื่องน้ำและส่งเสริมอาชีพ

แกลเลอรี่