ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านป่าชุมชน ทั้งจากภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิจัยระหว่างประเทศ และตัวแทนชุมชนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านป่าชุมชน ทั้งจากภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิจัยระหว่างประเทศ และตัวแทนชุมชนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

         วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านป่าชุมชน ทั้งจากภาครัฐ ประชาสังคม เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิจัยระหว่างประเทศ และตัวแทนชุมชนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทย นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานอื่นๆ นอกภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย
          นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมวิชาการอาเซียนด้านป่าชุมชน เป็นเวทีประสาน ส่งเสริมความร่วมมือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจากภาครัฐ ประชาชน เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรเพื่อการพัฒนาต่างๆ ในการแสวงหาแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน บนฐานของการจัดการป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยังยืน รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้ดำเนินการประชุมภายใต้หัวข้อหลักคือ "Social Forestry in Forest Landscape Restoration : Enabling Partnerships and Investments for Sustainable Development Goals” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าระดับภูมิทัศน์ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่