ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้แทนจากภาคส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้แทนจากภาคส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

          วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบการปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ และรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้แทนจากภาคส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
          ในการจัดการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพื้นที่ เพื่อสังเคราะห์ให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในระดับพื้นที่ และนำไปเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการเสนวนา "บทเรียนและทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายระดับพื้นที่” ให้ข้อคิดเห็นการเชื่อมโยงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
          อนึ่ง การประชุมดังกล่าว เป็นการดำเนินการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง รูปแบบการปฏิบัติ และรูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับส่วนกลาง และระดับพื้นที่ ได้แก่ผู้แทนหน่วยงานใน 18 กลุ่มเขต อาทิ สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนเทศบาล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนพุทธศาสนา สถาบันการศึกษา ผู้แทน กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน

แกลเลอรี่