ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้(15 มิ.ย.60) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยมีนางสุณีย์ ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ,รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค1-16 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การประชุมดังกล่าวฯ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานของคณะทำงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่19/2560 โดยในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า 2 ด้าน ดังนี้

วันนี้(15 มิ.ย.60) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยมีนางสุณีย์ ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ,รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค1-16 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การประชุมดังกล่าวฯ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานของคณะทำงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่19/2560 โดยในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า 2 ด้าน ดังนี้

          วันนี้(15 มิ.ย.60) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค โดยมีนางสุณีย์ ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ,รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมภาค1-16 พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การประชุมดังกล่าวฯ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานของคณะทำงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่19/2560 โดยในวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้า 2 ด้าน ดังนี้
           1. คณะทำงานด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
           2. คณะทำงานด้านการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้วยกลไกของกลุ่มจังหวัด ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ย้ำถึงบทบาทของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ20 ปี โดยกำหนดกรอบการทำงานให้ชัดเจน เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

แกลเลอรี่