ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบายของรัฐบาล ทั้งในด้านป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และน้ำ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้

วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบายของรัฐบาล ทั้งในด้านป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และน้ำ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้

          วันนี้ (21 มิถุนายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในพื้นที่ และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนบายของรัฐบาล ทั้งในด้านป่าไม้ ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และน้ำ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้
          - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา
          - สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 16
          - สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13
          - สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6
          - สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
          - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
          - สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12
 
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดสงขลา ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำไปสู่การปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนี้
          1. ร่วมกันปฏิรูประบบราชการ หากพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ดีให้ทำใหม่จนเกิดผลดี และหากสิ่งใดที่ดีแล้วให้ขยายผลทำซ้ำต่อไปจนเกิดความยั่งยืน
          2. ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
          3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในอนาคต การจัดหาแหล่งน้ำต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นและจังหวัดดำเนินการ กรมทรัพยากรน้ำต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการดำเนินการ
          4. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมภาค และเพิ่มเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
         
          ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมจะให้การสนับสนุนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในทุกภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของรัฐบาลและหน่วยงานต่อไป

แกลเลอรี่