Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย

ประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการมูลนิธิ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัย  ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพฯ  โอกาสนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์) ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

แกลเลอรี่