ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสวนา รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสวนา รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสวนา รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" พร้อมจัดการเสวนาเรื่อง "รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร" ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญติป่าชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

สืบเนื่องจาก การประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยได้กำหนดให้ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ที่ประชาชนสามารถตัดทำไม้ แปรรูป เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมป่าไม้ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" และการเสวนาในหัวข้อ "กฎหมายป่าชุมชนทนรอมาตั้งนาน จะสานต่ออย่างไรให้ยั่งยืน" และ "รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญติป่าชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

โดยในวันนี้ (29 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องป่าชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" พร้อมให้เกียรติรับฟังการเสวนาจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ "กฎหมายป่าชุมชนทนรอมาตั้งนาน จะสานต่ออย่างไรให้ยั่งยืน"ในช่วงเช้า และการเสวนาในหัวข้อ "รัฐให้ไม้มีค่าเพื่อความสุข ต้องเชิงรุกกันอย่างไร" ในช่วงบ่าย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม A-B โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้กว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนา โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษภายหลังการเสวนาทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว

ภาพ: กรมป่าไม้, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่