ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดการประชุมมาตรฐานทางจริยธรรม

ทส.จัดการประชุมมาตรฐานทางจริยธรรม

         วันนี้ (2 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรของหน่วยงานสังกัด ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ซึ่งหมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
         1.ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
         2.ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี  และรับผิดชอบต่อหน้าที่
         3.กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
         4.คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
         5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
         6.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
         7.ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
          โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวในที่ประชุมว่า “เมื่อบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยอันดีแล้ว ควรมีการพัฒนาบุคลากรในเรื่องขององค์ความรู้ เทคโนโลยีรวมถึงเว้นจากการประพฤติมิชอบควบคู่ด้วย”
           ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพข่าว : เผยแพร่ / ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่