ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

คพ. สรุปผล “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นไปตามแผนงาน

คพ. สรุปผล “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นไปตามแผนงาน

คพ. สรุปผล “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เป็นไปตามแผนงาน

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงได้มอบหมายให้ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันไขปัญหาขยะพลาสติกแบบูรณาการ ทส.โดย คพ. จึงจัดทำโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 2.ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด 3.ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 4.ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ และ 5.จัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล ซึ่ง รมว.ทส.ก็ ได้ผลักดันและเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมตลอดมา

นายประลอง กล่าวว่า การประเมินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กร ของหน่วยงานระดับกรม 152 แห่ง และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด กำหนดให้อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน มีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 5 หรือ 11,225 ตันต่อปี รวมถึงมีปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี ผลการประเมินในรอบแรกเป็นการประเมินด้านกิจกรรม ประสบความสำเร็จตามแผนงาน แต่ยังคงต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงตามเป้าหมายในรอบการประเมินต่อไป

ทั้งนี้ การจัดการขยะพลาสติกเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตาม Road Map การจัดการขยะพลาสติก ภายในปี 2565 หรือ อีก 3 ปีข้างหน้า ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในการเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ ไมโครบีด ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า ๓๖ ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) และหลอดพลาสติก ยังคงต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป นายประลองกล่าว

ภาพและข่าว: กรมควบคุมมลพิษ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่