ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมกับ อว. จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และวิจัยเพื่อประโยชน์ของทรัพยากรในประเทศไทย

ทส. ร่วมกับ อว. จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และวิจัยเพื่อประโยชน์ของทรัพยากรในประเทศไทย

ทส. ร่วมกับ อว. จัดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เร่งอนุรักษ์ ฟื้นฟู และวิจัยเพื่อประโยชน์ของทรัพยากรในประเทศไทย

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019) และทรงเปิดนิทรรศการเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที” พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กราบบังคมทูลรายงานการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ชั้น 22 - 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
          วันนี้ (22 พฤษภาคม 2562) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  โดยมีหน่วยงาน ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น รวม 31 องค์กร 25 ชุมชน ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด "เมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ Bio-Wealth Country" เพื่อแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพบนผืนแผ่นดินไทย และการคงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพนั้นๆ
          ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ นำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา โดยวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 116 คน ในหัวข้อหลัก 4 หัวข้อ ได้แก่ สายพันธุ์ในระบบนิเวศ (Species in Natural Ecosystem) การใช้ประโยชน์ (Utilization) ผลกระทบและภัยคุกคาม (Impact and Threat) และ การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management) นอกจากนี้ ได้เชิญนักพฤกษศาสตร์ 16 ท่าน จากสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของโลก มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและการรวบรวมพืชในสวนพฤกษศาสตร์ ในฐานะเป็นแหล่งรวมความรู้และรักษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดนิทรรศการ "ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยจากภูผาสู่มหานที (Discovers the Treasures and Unique Biodiversity in Thailand (From the Mountain to the Sea)" และกิจกรรมสาธิตเพื่อส่งเสริมอาชีพและการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

 

ภาพ/ข่าว / เผยแพร่ : ปริตา , จันทร์เพ็ญ , สพภ.

แกลเลอรี่