Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.ทส.)  พร้อมดัวยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.ทส.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผู้บริหารองค์การ (อธิบดี/เลขาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
          ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางอัษฎาพร ไกรพานนท์) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นางสาวสาวิตรี ศรีสุข) และรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุโข อุบลทิพย์) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย
          การติดตามประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และตรวจหลักฐานอ้างอิงสำคัญประกอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรา 44 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์การ (อธิบดี/เลขานุการ) รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่