ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.ทส.)  พร้อมดัวยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ปยป.ทส.) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดผู้บริหารองค์การ (อธิบดี/เลขาธิการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี
          ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุณย์  ปองทอง) ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ในการดำเนินการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
           ทั้งนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (นายสมหมาย เตชวาล) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสากล  ฐินะกุล) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย
            การติดตามประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ของกรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และตรวจหลักฐานอ้างอิงสำคัญประกอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรา 44 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์การ (อธิบดี/เลขานุการ) รอบ 6 เดือน และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่: อาทิตยา