ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเปิดโลกนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพิธีเปิดส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (Aqua Dome) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกระบวนการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและยั่งยืน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเปิดโลกนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพิธีเปิดส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (Aqua Dome) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกระบวนการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและยั่งยืน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

              วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเปิดโลกนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และพิธีเปิดส่วนขยายสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต (Aqua Dome) เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกระบวนการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและยั่งยืน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,000 คน ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จังหวัดภูเก็ต
              ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชน กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

แกลเลอรี่