Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ทส.ร่วมพิธีมอบรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

ทส.ร่วมพิธีมอบรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

ทส.ร่วมพิธีมอบรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2561

        วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีมอบรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" (Value of the Land : Pride of Dignity of Thais) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และร่วมแสดงความยินดีกับ 16 บุคคล องค์กร และชุมชน ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

        การจัดพิธีมอบรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก โดยจัดทำขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่คุณงามความดี หรือผลงานที่บุคคล องค์กร และชุมชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างมุ่งมั่น เสียสละอุทิศกายด้วยความสมัครใจ อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ และเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประพฤติปฏิบัติ ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี ซื่อสัตย์สุจริตอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์ยอมรับของสังคม เกิดคุณประโยชน์กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่จะกระตุ้นให้บุคคล องค์กร และชุมชนอื่นๆ นำไปประพฤติปฏิบัติและสร้างผลงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ซึ่งในปีพุทธศักราช 2561 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้พิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน”โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 16 บุคคล องค์กร และชุมชน ดังนี้

1. ด้านการเกษตรของชุมชน

                   - ประเภทบุคคล        ได้แก่ นายชาตรี ต่วนศรีแก้ว

                   - ประเภทองค์กร       ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

                   - ประเภทชุมชน        ได้แก่ ชุมชนเครือข่ายบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ด้านการศึกษาของชุมชน

                   - ประเภทบุคคล        ได้แก่ นายวีระ มนตรีวงษ์ และนางสุมน อมรวิวัฒน์

                   - ประเภทองค์กร       ได้แก่ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

3. ด้านสาธารณสุขของชุมชน

   - ประเภทบุคคล        ได้แก่ นายแพทย์ฉัทฐกร ธัญเกียรติ

   - ประเภทองค์กร       ได้แก่ โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

   - ประเภทองค์กร       ได้แก่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

   - ประเภทชุมชน        ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

5. ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

   - ประเภทองค์กร       ได้แก่ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

   - ประเภทชุมชน        ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นของชุมชน      

                 - ประเภทบุคคล        ได้แก่ นายชรินทร์ แจ่มจิตต์ และนายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง

                 - ประเภทองค์กร       ได้แก่ วัดพระสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่

                 - ประเภทชุมชน        ได้แก่ ชุมชนบ้านปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าว: แก้วใจ, ภาพและเผยแพร่: อนุชา

แกลเลอรี่